Smluvní a obchodní podmínky prodeje zájezdů v CA FESTING TRAVEL

Smluvní podmínky prodeje zájezdů CA

Úvod

Internetové stránky WWW.FESTINGTRAVEL.CZ provozuje cestovní agentura FESTING TRAVEL s.r.o. (dále jen CA), která je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK). CA prodává zájezdy ověřených CK na základě řádně uzavřených smluv o zprostředkování prodeje zájezdů, a to telefonicky, přes internet a nebo osobně na adrese Škroupova 957/4, Hradec Králové. Je také prodejcem/zprostředkovatelem dalších, jednotlivých cestovních služeb (rezervace hotelů, prodej letenek, pronájem vozu apod.). FESTING TRAVEL s.r.o. pravidelně ověřuje kvalitu nabízených zájezdů a služeb a pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.

 

Garance ceny

Cena Vámi vybraného zájezdu je stejná, jako u cestovní kanceláře, která daný zájezd realizuje. Zákazník má právo si objednat jakýkoliv zájezd z nabídky serveru www.festingtravel.cz, a to s dodržením smluvních podmínek dle nabídky pořadatelské CK (bonus k zájezdu, požadovaná výše zálohy).

 

Objednávky

Každý návštěvník serveru www.festingtravel.cz může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek/ POPTÁVEK. CA rezervuje zájezd pokud objednávka splňuje všechny náležitosti k tomu nutné. V případě, že není možné daný zájezd u CK z jakéhokoliv důvodu rezervovat, bude CA o tomto zákazníka neprodleně informovat elektronickou formou (e-mail, SMS). V případě, že je rezervace úspěšná, je o tomto zákazník informován na, v objednávce uvedeném, telefonním čísle operátorem CA, nebo elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout. CA má právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné, nebo když není možné zákazníka zastihnout na uvedeném telefonním čísle.

Vzhledem k objemu zveřejněných a ručně zadávaných dat, CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na smlouvě o zájezdu a cestovní pokyny. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA. 

 

Smlouvy o zájezdu

Po potvrzení předběžné rezervace ze strany CK, posílá cestovní agentura zákazníkovi vyplněnou smlouvu o zájezdu. Smlouva je zasílána e-mailem, nebo poštou, dle možností zákazníka, případně časového prostoru pro realizaci smlouvy. Spolu se smlouvou CA zasílá také pokyny pro vyplnění smlouvy a zaplacení zálohy a doplatku, doklad o pojištění CK proti úpadku, příp. další potřebné dokumenty. Zákazník smlouvu obratem zašle s podpisem do CA předem smluvenou formou (elektronicky, poštou). Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace). Smlouva nabývá platnosti okamžikem zaslání podepsané smlouvy do CA a úhradou zálohy   v předem stanovené výši ze strany zákazníka.

 

Platební podmínky

Za běžné zájezdy dle nabídky CA objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla zálohu 50 % z jeho plné ceny (+ pojištění, pakliže se zákazník rozhodne pojistit také storno zájezdu). Doplatek se hradí 35 dní před uskutečněním zájezdu. Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny. 

 

Platbu provádí zákazník na účet CA bankovním převodem, přímým vkladem v bance nebo hotově v sídle CA. Další formy platby jako poštovní poukázkou či platba přímo na účet pořádající CK jsou možné dle individuální domluvy (např. v případě, kdy může hrozit prodlení s platbou nebo naopak v případě větší časové rezervy u rezervace). 

CA nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení v případě, že zákazník hradí zájezd složením peněz v pobočce banky, na poště nebo bankovním převodem. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, případně poštou. V případě, že zákazník skládá částku za zájezd v sídle CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí (např. nenaplnění min. počtu osob stanovený předem). V takovém případě se smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody. 

Objednávka se stává pro zákazníka závaznou v okamžiku zaplacení zálohy!

 

Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

- poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník

- poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA

  • poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA) 
  • poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu

V případě kdy zákazník hradí zálohu, doplatek nebo obě platby přímo do CK, platí smluvní podmínky dané CK a ne výše uvedené. Platby ze zahraničí a do zahraničí CA provádí a poplatky hradí vždy zákazník.

 

Cestovní doklady

Potřebné doklady k zájezdu - zejména ubytovací poukazy (vouchery), letenky, cestovní pojištění, parkovací šek atd. - Vám budou doručeny prostř. CA Festing travel s.r.o. nebo příslušnou CK, a to dle Vámi zvoleného způsobu (poštou, e-mailem, osobní převzetí). Doklady jsou doručeny nejpozději 7 dní před nástupem na pobyt (odlet, odjezd), v případě nedostatečné rezervy mohou být předány až přímo na letišti.

 

Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vrací uhrazena záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere alternativu z aktuální nabídky.

 

Stornopodmínky

Stornopodmínky se řídí stornopodmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné stornopoplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou smlouvu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

Všem zákazníkům doporučujeme uzavřít pojištění pro případ zrušení zájezdu (storno) z jejich strany. Pojištění lze sjednat individuálně nebo vybrat z nabídky našich smluvních partnerů (AXA, Allianz). 

 

Reklamace

Reklamaci k Vašemu zájezdu je třeba zaslat písemně, příp. připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem CK a další dokumentaci deklarující nárok zákazníka na reklamaci (např.fotografie). Vše je nutno zaslat na e-mail info@festingtravel.cz nebo doporučeně na adresu CA. CA je cestovní agenturou, tudíž dle zákona NEZODPOVÍDÁ za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

 

Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může CA odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

 

Osobní údaje

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA. FESTING TRAVEL si tímto vyhrazuje právo nepravidelného zasílání zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA. Počet těchto zpráv by neměl překročit cca 1 za týden a jedná se zejména o novinky na serveru nebo v CA či o zajímavé nabídky. Zákazník má možnost kdykoli registraci zrušit v zákaznickém systému. Některé údaje Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb CA, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S údaji se bude nakládat v souladu s tímto zákonem, neboť veškeré Vaše údaje jsou považovány za vysoce důvěrné. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než CA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech CA za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

CA zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@festingtravel.cz odvolat a CA údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat CA o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás CA zpracovává.